Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MoMo Nails & Styles en een cliënt waarop MoMo Nails & Styles deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen MoMo Nails & Styles

MoMo Nails & Styles zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. MoMo Nails & Styles zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, in de salon of per e-mail gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan MoMo Nails & Styles middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website; www.momonailsnstyles.nl. of per e-mail; info@momonailsnstyles.nl
Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent MoMo Nails & Styles 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. MoMo Nails & Styles moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

MoMo Nails & Styles vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon van MoMo Nails & Styles of op de aangegeven website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. MoMo Nails & Styles vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon of op de aangegeven website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet MoMo Nails & Styles vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MoMo Nails & Styles neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart.
MoMo Nails & Styles behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MoMo Nails & Styles zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

MoMo Nails & Styles is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MoMo Nails & Styles is hierin verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

MoMo Nails & Styles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MoMo Nails & Styles is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MoMo Nails & Styles is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

MoMo Nails & Styles geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden
door een andere nagelstudio/salon.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiks- aanwijzing heeft gebruikt.
• De cliënt jonger dan 18 jaar is.
• De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip, 2/3 nagelbed)

9. Beschadiging & diefstal

MoMo Nails & Styles heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. MoMo Nails & Styles meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van MoMo Nails & Styles. MoMo Nails & Styles moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal MoMo Nails & Styles de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien MoMo Nails & Styles en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien MoMo Nails & Styles een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij MoMo Nails & Styles. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan MoMo Nails & Styles. MoMo Nails & Styles mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MoMo Nails & Styles het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

14. Salon

In de salon is ruimte voor maximaal 2 cliënten. Meer dan 2 cliënten worden niet in de salon toegelaten.

15. Recht

Op elke overeenkomst tussen MoMo Nails & Styles en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

16. Leeftijd

De minimale leeftijd die MoMo Nails & Styles hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of acryl) is 17 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 17 jaar graag even contact opnemen met MoMo Nails & Styles denk hieraan aan eventuele workshops voor kinderen zoals staat vermeld op de website van MoMo Nails & Styles.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van  

MoMo Nails & Styles

k.v.k: 62224956


Copyright 2016 © MoMo Nails & Styles / MoMo's Pedicure praktijk. Alle rechten voorbehouden.